Downloads Firmware Gốc Của Iphone (mới Nhất 6.0)

Go down

Downloads Firmware Gốc Của Iphone (mới Nhất 6.0)

Bài gửi by casablanca8x on 16/7/2013, 08:27

Downloads Firmware Gốc Của Iphone (mới Nhất 6.0)

http://didongmango.vn/threads/3345/

Để tiện cho anh em tải về firmware gốc cần thiết khi JB/ACT/Unlock iphone, dưới đây là các thông tin cần thiết về mỗi FW, bao gồm cả Baseband và Link Download.
Bài này sẽ được update khi có Firmware mới. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và download FW gốc một cách dễ dàng hơn.

Lưu ý: Đây là FW Original (FW gốc) từ Apple. Mọi người không thể update/restore iphone một cách bừa bãi... Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

iPhone 5


FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A405) (GSM) iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0 (10A405) (CDMA) iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw


iPhone 4S (GSM + CDMA)

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 3.0.04 iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1.1 (9B206) 2.0.12 iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1 (9B179) 2.0.10 iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.0.1 (9A406) 1.0.14 iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 1.0.13 iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 1.0.11 iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 4 (GSM)

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 04.12.02 iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1.1 (9B208) 04.12.01 iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (9B206) 04.12.01 iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1 (9B176) 04.12.01 iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 04.11.08 iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 04.11.08 iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.5 (8L1) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.4 (8K2) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.3 (8J2) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.2 (8H7) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.1 (8G4) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3 (8F190) 04.10.01 iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.1 (8C148) 03.10.01 iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.1 (8B117) 02.10.04 iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.2 (8A400) 01.59.00 iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.1 (8A306) 01.59.00 iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0 (8A293) 01.59.00 iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 4 (CDMA)

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 3.0.04 iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1 (9B176) 3.0.04 iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 3.0.03 iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 3.0.03 iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.10 (8E600) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.9 (8E501) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.8 (8E401) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.7 (8E303) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.6 (8E600) 1.0.05 iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.5 (xxxxx) 1.0.05 (No download available) Filesonic | Multiupload


iPhone 3GS

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 05.16.07 iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1 (9B176) 05.16.05 iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 05.16.05 iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 05.16.05 iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.5 (8L1) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.4 (8K2) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.3 (8J2) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.2 (8H7) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.1 (8G4) 05.16.00 iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3 (8F190) 05.16.00 iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.1 (8C148a) 05.15.04 iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.1 (8B117) 05.14.02 iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.2 (8A400) 05.13.04 iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.1 (8A306) 05.13.04 iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0 (8A293) 05.13.04 iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.3 (7E18) 05.12.01 iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.2 (7D11) 05.11.07 iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1 (7C144) 05.11.07 iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0.1 (7A400) 04.26.08 iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0 (7A341) 04.26.08 iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 3G

FW Version (Mã) Baseband (Model)
4.2.1 (8C148a) 05.15.04 iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.1 (8B117) 05.14.02 iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.2 (8A400) 05.13.04 iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.1 (8A306) 05.13.04 iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0 (8A293) 05.13.04 iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.3 (7E18) 05.12.01 iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.2 (7D11) 05.11.07 iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1 (7C144) 05.11.07 iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0.1 (7A400) 04.26.08 iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0 (7A341) 04.26.08 iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2.1 (5H11a) 02.30.03 iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2 (5G77) 02.28.00 iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.1 (5F136) 02.11.07 iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.2 (5C1) 02.08.01 iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.1 (5B108) 01.48.02 iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.0 (5A347) 01.45.00 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 2G:

FW Version (Mã) Baseband (Model)
3.1.3 (7E18) 04.05.04_G iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.2 (7D11) 04.05.04_G iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1 (7C144) 04.05.04_G iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0.1 (7A400) 04.05.04_G iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0 (7A341) 04.05.04_G iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2.1 (5H11a) 04.05.04_G iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2 (5G77) 04.05.04_G iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.1 (5F136) 04.05.04_G iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.2 (5C1) 04.05.04_G iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.1 (5B108) 04.05.04_G iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.0 (5A347) 04.05.04_G iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.4 (4A102) 04.04.05_G iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.3 (4A93) 04.03.13_G iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.2 (3B48b) 04.02.13_G iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.1 (3A109a) 04.01.13_G iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.0.2 (1C28) 03.14.08_G iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.0.1 (1C25) 03.12.08_G iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.0.0 (1A543a) 03.11.02_G iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload(Tổng hợp bvkakalot)

casablanca8x
Cấp 6
Cấp 6

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 21/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết